Białoruś

Fakty

- Hymn: My, Białorusini

» Geograficzne

- Powierzchnia: 207 600 km²

» Populacja

- Ilość ludności: 9 662 900

- Gęstość zaludnienia : 47 osób/km²

- Języki: białoruski, rosyjski

» Ekonomiczne

- Waluta: rubel białoruski

Białoruś

Białoruś jest od 1991 roku państwem niepodległym (po raz pierwszy w swej historii). Plemiona słowiańskie m.in. Dregowicze i Krywicze zamieszkiwały obszary dzisiejszej Białorusi już w VI wieku, a w IX w. kraj ten znalazł się pod panowaniem Rusi Kijowskiej. Po pierwszej wojnie światowej zachodnia część kraju znalazła się w granicach Polski, wschodnia tworzyła podległą Moskwie radzieckiej Białoruś. Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939r. zachodnia Białoruś została włączona do Białoruskiej SRR. Aż w roku 1991 Białoruś stała się niepodległą republiką zachowując jednak ścisłe więzi polityczne i ekonomiczne z Rosją.

Dziś Białoruś zajmuje obszar 207,6 tys. km2 i sąsiaduje z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Jest krajem wybitnie nizinnym (ok. 60% powierzchni leży poniżej 200 m n.p.m.), zajmującym zachodnią część Niziny Wschodnieuropejskiej, o rzeźbie polodowcowej. Stolicą państwa jest Mińsk.

Ludność tego kraju stanowią Białorusini – ponad 80%, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Żydzi, a także w mniejszej liczbie Tatarzy, Litwini, Cyganie, Łotysze. Na Białorusi porozumiemy się po białorusku i rosyjsku, a walutą jest rubel białoruski. Ponadto na terenie kraju używane są języki mniejszości narodowych – polski, ukraiński, litewski. Białorusini odnoszą się do Polaków zazwyczaj bardzo ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną, co ułatwia kontakt.

Kraj ten położony jest w strefie klimatu umiarkowanego o cechach kontynentalnych. W lipcu średnia temperatura w Mińsku wynosi 19 oC.

Ponadto Białoruś ma dobrze rozwiniętą sieć rzek. Największe z nich to: Dniepr z Prypecią, Niemen, Dźwina. Liczba jezior przekracza 4 tys. Ponad 20% powierzchni kraju pokrywają bagna i moczary zgrupowane w wielkie obszary zwłaszcza w dorzeczu Prypeci. Ponad 30% obszaru zajmują lasy. Na granicy z Polską znajduje się wielki kompleks leśny — Puszcza Białowieska o powierzchni 670 km2.

Od 1 listopada 2005 r. obywateli Polski wjeżdżających na terytorium Białorusi obowiązuje ubezpieczenie medyczne. Natomiast kierowcy powinni wykupić w Polsce międzynarodową zieloną kartę. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast milicja bardzo skrupulatnie kontroluje posiadanie przez polskich kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), a także nalepki PL i ważnego przeglądu technicznego.

Zdaniem białoruskich ekspertów turystyka jest jedną z trzech najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej tego kraju. Głównymi miastami tego kraju, gdzie rozwinęła się turystyka są: Mińsk, Brześć, Grodno, Nowogródek, Nieśwież. Mińsk położony jest ok. 260 km od polskiej granicy i pomimo swej 900-letniej historii – w Mińsku niewiele zachowało się zabytków z powodu licznych kataklizmów. Po II wojnie światowej stolica została odbudowana i dzisiejszy Mińsk jest miastem nowoczesnym. Do najciekawszych obiektów historycznych należą: zamek i ruiny świątyni (XII w.), katedra (XVII w.), klasztory barokowe Bernardynów i Bernardynek (XVII w.), cerkiew Petropawłowska (XVII w.).

Brześć z kolei to jedno z najstarszych miast na Białorusi. Wiele wycieczek odwiedza Twierdzę Brzeską wsławioną bohaterską obroną w czasie II wojny światowej. Natomiast Grodno to miasto położone nad Niemnem, założone zostało przez książąt ruskich pod koniec XI wieku jako gród warowny, usytuowany na szlaku bursztynowym. W Grodnie zachowały się liczne zabytki m.in.: cerkiew Św. Borysa i Gleba z XII wieku, zamek królewski istniejący od 1398 roku i przebudowany w XIX w., kościół Św. Zofii z XIV w., kościół Bernardynów z 1595r., a także kościoły: Franciszkanów z 1635r. i Wizytek z 1663roku. Ponadto zobaczyć tam możemy zabytkowe domy z XVIII i XIX wieku. Natomiast w Nowogródku znajdziemy zachowane ruiny zamku (XIV – XV w.), kościół famy z XV wieku, klasztor Benedyktynek (XVII w.), synagogę z XVII wieku, pałac Radziwiłłów z XIX wieku, a także dom- muzeum Adama Mickiewicza, który kształcił się tutaj w latach 1807-15.

Komentarze

Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012